Usluge

Advanced Heading
SALDO

Usluge koje pružamo...

Osnivanje preduzeća i registracija preduzetnika

Pri registraciji firme u Republici Srpskoj, najčešće biramo između dvije opcije:
1. društvo sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.) ili
2. samostalni preduzetnik (S.P.).

Društvo sa ograničenom odgovornošću je jedna od vrsta privrednih društava, definisanih Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske. U pravnom smislu, D.O.O. je pravno lice, a odgovornost osnivača za obaveze D.O.O. je samo do visine osnivačkog uloga.

Sa druge strane, S.P. je fizičko lice koje obavlja jednu od preduzetničkih djelatnosti definisanu Uredbom o preduzetničkim djelatnostima objavljenom u Službenom glasniku Republike Srpske, a odgovornost za obaveze iz poslovanja snosi cjelokupnom svojom imovinom.

Razlike se svode na sljedeće – takse, neki porezi, troškovi za promjene registracije, te troškovi zatvaranja su za S.P. daleko manji nego za D.O.O., dok D.O.O. ima širi dijapazon djelatnosti kojima se može baviti.
 

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću (D.O.O.)
 
Postoje dva načina osnivanja D.O.O.
1. Najjednostavniji oblik registracije je kada jedno lice, kao osnivač, registruje D.O.O. sa osnivačkim ulogom od 1 KM gdje Vam naši pravnici mogu obezbjediti svu kompletnu dokumentaciju.
2. Ukoliko društvo ima više od jednog osnivača, ili je osnivački ulog veći od 1 KM, postoje određene razlike u obradi neophodne dokumentacije. U tom slučaju isključivo Vam notar može riješiti registraciju.

Potrebna je sledeća dokumentacija:
1. Odluka o osnivanju/ Ugovor o osnivanju – u slučaju jednočlanog d.o.o. sa ulogom od 1 KM, osnivač sam ili pomoću pravnika sačinjava Odluku, a obavezna je ovjera potpisa osnivača. U slučaju kada društvo ima više osnivača, potrebno je da notar sačini ovaj dokument, koji tada postaje Ugovor o osnivanju, uz cjelokupnu notarsku obradu. Ukupni troškovi kreću se između 5 KM (ovjera potpisa) do 500 KM, koliko u prosjeku iznosi notarska obrada ovog dokumenta.
2. Odluka o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje – direktora – po istom pravilu, za jednočlani d.o.o. osnivač sačinjava i potpisuje dokument kojim imenuje direktora društva, a potpis ovjerava i plaća ovjeru potpisa. U drugom scenariju, notar sačinjava i notarski obrađuje ovaj dokument.
3. Izjava o prihvatanju dužnosti direktora – ovjerena kod notara ili u opštini, sačinjena i notarski obrađena za društvo sa više članova ili ulogom većim od 1 KM
4. OP obrazac – obrazac ovjerenih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje, ovjeren kod notara ili u opštini
 
Kada su svi navedeni dokumenti prikupljeni i ovjereni od strane notara (ili opštine, u nekim slučajevima), potrebno je još pribaviti:
 
1. Ovjerene kopije ličnih karata osnivača i direktora – ovjerene u opštini ili od strane notara, sa taksom od 2 KM po listu/ovjeri
2. Potvrdu o mjestu prebivališta za osnivača/e i direktora – dobija se u CIPS-u, uz taksu od 10 KM po potvrdi
3. Poresko uvjerenje za osnivača/e – dokaz da osnivači nemaju poreskih dugovanja, dobija se u Poreskoj upravi, uz taksu od 10 KM po uvjerenju
4. Potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga – uplata osnivačkog uloga vrši se na privremeni račun, a u slučaju da društvo ima više osnivača, iznosi dijelova uloga unaprijed su definisani Ugovorom o osnivanju društva
5. Prijavu za registraciju poslovnih subjekata – preuzima se na sajtu APIF-a i elektronski popunjava
Kada su svi dokumenti koje smo naveli prikupljeni, potrebno ih je predati u APIF (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge), koji će, potom, od Poreske uprave pribaviti JIB (jedinstveni identifikacioni broj) novog poslovnog subjekta, te sve zajedno proslijediti Okružnom privrednom sudu. Pri predavanju prijave, APIF-u se plaća naknada u iznosu od 35 KM.
U roku od tri dana po prijemu dokumentacije od APIF-a, Okružni privredni sud je dužan da donese odluku o upisu društva u sudski registar, te, ako je sve u redu, izda Rješenje o registraciji.
Ovom prilikom potrebno je platiti taksu za objavu Rješenja u Službenom glasniku, koja je obično između 20 i 50 KM.
 
Nakon dobijenog Rješenja o registraciji iz suda, izrađuje se pečat, a zatim se podnosi zahtjev za Potvrdu o dobijenom JIB-u Poreskoj upravi.
 
Sve gore navedene dokumente potrebno je predati u banku za otvaranje žiro računa, te predati zahtjev za prebacivanje osnivačkog kapitala na žiro račun firme.
 
Koraci koji su vam preostali do početka poslovanja su fiskalizacija i eventualna PDV prijava, u slučaju da se za vašu privrednu djelatnost procijeni da će ostvarivati više od 50 000 KM godišnjeg prometa.

Naravno, obavezno je da svaka privredna djelatnost posjeduje zvaničnu adresu na kojoj će biti registrovana što Vam taođe možemo obezbijediti.


Registracija samostalnog preduzetnika (S.P.)

Rješenje o registraciji samostalnog preduzetnika donosi odjeljenje za privredu grada ili opštine, tzv. registracioni organ, a na osnovu sljedeće dokumentacije:
1. Popunjen obrazac za registraciju preduzetnika – može se preuzeti u zgradi Gradske uprave ili elektronski
2. Ovjerena kopija lične karte – ovjerava se u opštini, uz taksu od 2 KM
3. Uvjerenje osnovnog suda – kojim se dokazuje da fizičkom licu nije izrečena pravosnažna zabrana obavljanja tražene djelatnosti
4. Uvjerenje Poreske uprave Republike Srpske – kojim se dokazuje da fizičko lice nema neizmirenih poreskih obaveza
5. Ugovor o osnivanju ortačke radnje – samo ukoliko su osnivači dva ili više fizičkih lica, sačinjava se i ovjerava kod notara, uz notarsku obradu
6. Dokaz o uplati takse za registraciju osnivanja preduzetnika – iznosi 32  KM
Nakon davanja navedenih dokumenata na uvid, registracioni organ je dužan da u roku od dva dana donese rješenje o registraciji preduzetnika, ukoliko je sva dokumentacija ispravna.
 
Po prijemu rješenja ono se prilaže za izradu pečata, koja košta između 30 i 50 KM.
 
U roku od pet dana od dana izdavanja rješenja, preduzetnik je dužan da podnese prijavu poreskog obveznika i/ili obveznika uplate doprinosa u Poreskoj upravi, a tom prilikom potrebno je dostaviti:
 
1. Popunjen obrazac prijave P2 – preuzima se u Poreskoj upravi ili elektronski
2. Rješenje o registraciji preduzetnika
3. Ovjerena kopija lične karte
4. Ugovor o vođenju poslovnih knjiga
Nakon dobijanja rješenja, mi za Vas podnosimo svu potrebnu dokumentaciju prema Poreskoj Upravi ukoliko zaključimo ugovor o saradnji.
Žiro račun se otvara na osnovu sljedećih dokumenata:
1. Rješenje o registraciji preduzetnika
2. Karton deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga – dobija se u banci
3. Potvrda o registraciji poreskog obveznika
 Koraci koji su vam preostali do početka poslovanja su fiskalizacija i eventualna PDV prijava, u slučaju da se za vašu privrednu djelatnost procijeni da će ostvarivati više od 50 000 KM godišnjeg prometa.

Naravno, obavezno je da svaka privredna djelatnost posjeduje zvaničnu adresu na kojoj će biti registrovana, što Vam možemo obezbijediti na našoj adresi.

Registracija ZEV-a

Za registraciju ZEVa neophodno je:

1. Sastanak i zapisnk sa sastanka gdje su potpisani minimalno 51% vlasnika stanova koji nemaju obaveza prema Poreskoj upravi (kao fizicka lica ili preduzetnici);
 – Svi potpisnici bi trebali dostaviti potvrdu da nemaju obaveza (porez na nepokretnost, obaveze koje proizilace iz preduzetnicke djelatnosti…);
 – Svi potpisnici moraju da dostave i dokaz o vlasnistvu;

2. Zapisnik sa istog tog sastanka gdje se imenuje predsjednik (po dogovoru da li ce obavljati sa ili bez naknade);

3. Obrasci za registraci, mogu se kupiti na kioscima, razlika je da li se ZEV registruje samo sa predsjednikom ili i sa clanovima upravnog odbora.

4. Po dobijanju rjesenja izrdajuje se pecat, otvara ziro-racun, potpisuje ugovor sa knjigovodstvom, obavjestavaju institucije i firme o odrzavanju lifta i ciscenja.

Administrativno - pravne usluge

Računovodstvena agencija SALDO  svojim klijentima nudi i usluge administrativno-pravnih poslova. izdvajamo sljedeće:

 

Izrada kalkulacija;

Izrada blagajničkog dnevnika;

Izrada putnih naloga;

Priprema zahtjeva za refundaciju bolovanja;

Prijava i odjava radnika;

Registracija u Jedinstveni sistem obveznika indirektnih poreza (PDV, carina, akciza)
Sačinjavanje ugovora o djelu
Sačinjavanje ugovora o radu
Sačinjavanje rješenja o prestanku radnog odnosa
Sačinjavanje menadžerskih ugovora


Računovodstvene usluge
Svakodnevno pratimo propise, upoznati smo sa svim aktuelnim zakonima čime vam omogućavamo da svoj biznis konstantno
unapređujete i širite. Svojim klijentima nudimo pored standardnih knjigovodstvenih usluga (finansijsko i robno
knjigovodstvo) i niz dodatnih usluga prilagođenih potrebama svakog pojedinačnog klijenta:

Za pravna lica:
1. Finansijsko knjigovodstvo – vođenje svih promjena kroz glavnu knjigu i izrada bilansa;
2. Obračun plata;
3. Izrada e-KIFa i e-KUFa;
4. Obračun PDV-a;
5. Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacija za plate, izrada platnih lista i naloga za plaćanje
6.Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračun amortizacije
7. Izrada izvještaja za Poresku upravu
8. Izrada periodičnog i završnog obračuna;
9. Godišnje poreske prijave: – Prijava poreza na dobit – Naknada za šume i protivpožarnu zaštitu – Prijava poreza po
odbitku – Godišnja prijava o kontrolisanim transakcijama – Godišnja prijava poreza na dohodak na samostalnu djelatnost –
Prijava boravišne takse
10. Popunjavanje statističkih izvještaja;

Za preduzetnike:
1. Vođenje knjige prihoda i rashoda, knjige obaveza i potraživanja;
2. Obračun plata;
3. Izrada e-KIFa i e-KUFa;
4. Obračun PDV-a;
5. Obračun poreza i doprinosa na plate, izrada specifikacija za plate, izrada platnih lista i naloga za plaćanje
6. Vođenje evidencije osnovnih sredstava uz obračun amortizacije
7. Izrada izvještaja za Poresku upravu;
8. Godišnje poreske prijave;
9. Popunjavanje statističkih izvještaja;
Savjetodavne usluge/konsalting

Pravovremeno dobijamo obavjestenja o svim izmjenama i dopunama zakona i propisa iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poreske oblasti i privrednog prava.
U mogućnosti smo klijentima da pružimo pomoć i savjet pri donošenju važnih odluka, sve radi postizanja što boljeg rezultata.
Zapratite naš newsletter sa posebnim sadržajem samo za vas.

– Cijene:

Cijenu usluga određujemo ovisno od obima našeg posla. Plaćanje je mjesečno i fiksno kaklo biste mogli planirati svoje troškove.

Cijenu korigujemo samo ukoliko dođe do važnih i velikih promjena u poslovanju Vaše firme.

Virtual office

Nemate svoj poslovni prostor? Mi vam nudimo uslugu registrovanja vaše firme na našoj adresi uz uslugu svakodnevnog prijema pošte i radne dokumentacije.U mogućnosti smo klijentima da pružimo pomoć i savjet pri donošenju važnih odluka, sve radi postizanja što boljeg rezultata.
Zapratite naš newsletter sa posebnim sadržajem samo za vas.

– Cijene:

Cijenu usluga određujemo ovisno od obima našeg posla. Plaćanje je mjesečno i fiksno kaklo biste mogli planirati svoje troškove.

Cijenu korigujemo samo ukoliko dođe do važnih i velikih promjena u poslovanju Vaše firme.